Baptism of the Holy Ghost

BATISAN' NY FANAHY MASINA

Water Baptism in Jesus' Name

BATISAN' NY RANO